سوالات متداول

شرکت آروین انرژی جاوید همواره سعی نموده با پاسخگویی سوالات سرمایه گذاران و علاقمندان به حوزه نیروگاه خورشیدی گام هر چند کوچک در مسیر توسعه روز افزون انرژی های تجدید پذیر بردارد

سرمایه گذاری در نیروگاه خورشیدی مگاواتی اقتصادی می باشد ؟

این سوال را تنها زمانی می توان پاسخ داد که میزان سود تسهیلات اجرای نیروگاه و امکانات فنی و اجرایی محل اجرای پروژه بررسی و یک گزارش توجیهی برای پروژه تهیه گردد

برای احداث نیروگاه خورشیدی چگونه بایستی اقدام نمود ؟

قبل از هرکاری بایستی میزان فضای موجود در پشت بام و مطابقت ظرفیت درخواستی نیروگاه با انشعاب موجود را بررسی و سپس نسبت به اخذ مجوز وانعقاد قرارداد خرید تضمینی برق با شرکت توزیع نیروی برق مربوطه اقدام نمود

هزینه احداث هر کیلووات نیروگاه خورشیدی پشت بامی چقدر است ؟

هزینه احداث نیروگاه خورشیدی پشت بامی رابطه مستقیمی با تجهیزات پیشنهادی برای اجرای پروژه دارد که در حال حاضر در صورت استفاده از تجهیزات اروپایی حدود ۹ تا ۱۰ میلیون به ازای هر کیلووات خواهد بود